top of page

Konfidencialitātes politika

Personas datu apstrādes noteikumi

1.  Atbildīgais apstrādātājs

 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā persona ir SIA "Good Living" (turpmāk tekstā – NORD AIR), reģistrācijas kods 44103145928, adrese: Zvejas iela 21b Rīga, LV-1030

 • Jautājumu vai paziņojumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir iespēja griezties NORD AIR apkalpošanas nodaļā:

 

E-pasta adrese: info@nordair.lv

 

Тālrunis: +371 27089997

 

Adrese: Zvejas iela 21b Rīga, LV-1030

2.  Personas datu avoti un veidi

 • NORD AIR apstrādājamie personas dati ietver datus, kurus Jūs esat sniedzis NORD AIR (piemēram, jautājumu vai pieteikumu iesniegšanas un līguma noslēgšanas brīdī) vai datus, kas NORD AIR kļuvuši zināmi kādā citā veidā (piemēram, līguma izpildes brīdī), galvenokārt:

  • personīgie dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);

  • kontaktinformācija (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, pasta adrese);

  • bankas dati (piemēram, bankas nosaukums, bankas konta numurs);

  • dati, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem (piemēram, dati par interesējošām vai pasūtāmām precēm vai pakalpojumiem, kā arī dati par noslēgto līgumu apstākļiem un to nosacījumu izpildi, tostarp dati par maksājumiem un parādiem);

  • komunikācijas dati (piemēram, elektroniskā korespondence).

 • Lai NORD AIR būtu iespēja apstrādāt Jūsu pieteikumu par konsultāciju vai cenu piedāvājumu, nepieciešams norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un novadu. Lai NORD AIR varētu noslēgt ar Jums vienošanos, ir jānorāda citi 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētie personas dati.

3.  Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums

 • Saskaņā ar Jūsu lūgumu pieņemt mērus pirms līguma noslēgšanas vai ar Jums noslēgtā līguma izpildei:

  • lai risinātu jautājumus un pieprasījumus – pirmkārt, personas datus, kontaktinformāciju, saziņas datus;

  • lai pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus – pirmkārt, personas datus, kontaktinformāciju, ar precēm un pakalpojumiem saistītos datus, sakaru datus;

  • lai veiktu aprēķinu – pirmkārt, personas datus, kontaktinformāciju, bankas datus, ar precēm un pakalpojumiem saistītos datus;

  • lai izstrādātu, prezentētu un aizsargātu juridiskās prasības – personas datus, kontaktinformāciju, bankas datus, ar precēm un pakalpojumiem saistītos datus, sakaru datus.

 • Lai izpildītu NORD AIR juridiskās saistības :

  • lai izpildītu grāmatvedības saistības un nodokļu saistības, tai skaitā, lai glabātu oriģinālus nodokļu un grāmatvedības uzskaites dokumentus – pirmkārt, personas datus, kontaktinformāciju, bankas datus, ar precēm un pakalpojumiem saistītus datus;

  • lai izpildītu saistības, kuras izriet no tiesību aktiem par informēšanu un ziņošanu – pirmkārt, personas dati, kontaktinformācija, ar precēm un pakalpojumiem saistītie dati.

 • Pamatojoties uz NORD AIR likumīgajām interesēm:

  • pamatojoties uz NORD AIR likumīgajām interesēm, analizēt klientu apmierinātību ar precēm, pakalpojumiem un pakalpojumiem un attīstīt produktu portfeli, pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu – lai analizētu un attīstītu produktu portfeli, pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu – galvenokārt, personas datus, kontaktinformāciju, datus, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem, komunikācijas datus;

  • pamatojoties uz NORD AIR likumīgajām interesēm, sagatavo analīzi un ziņojumus par tās saimnieciskajām darbībām – lai sagatavotu analīzi un ziņojumus par saimnieciskajām darbībām – galvenokārt personas datiem, datiem, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem;

  • pamatojoties uz NORD AIR likumīgajām interesēm, izstrādāt, pārstāvēt un aizsargāt vai pārvaldīt juridiskās prasības – lai izstrādātu, iesniegtu, aizsargātu un pārvaldītu juridiskās prasības – personas datus, kontaktinformāciju, bankas datus, ar precēm un pakalpojumiem saistītos datus, sakaru datus;

  • pamatojoties uz NORD AIR likumīgajām interesēm, veikt tiešo mārketinguu, pamatojoties uz pārdotajām precēm un pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā noteiktajiem noteikumiem, – tiešā mārketinga nolūkā, pamatojoties uz pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistīto profilu analīzi – elektronisko kontaktu datus.

 • Ar Jūsu piekrišanu:

  • NORD AIR produktu un pakalpojumu tiešajam mārketingam, kā arī saistītā profila analīzei – galvenokārt personas datus, kontaktinformāciju, ar precēm un pakalpojumiem saistītos datus, sakaru dat

 

4.  Personas datu saņēmēji

 • NORD AIR nodod jūsu personas datus tikai datu saņēmējiem, tostarp autorizētiem datu apstrādātājiem un trešām personām no sekojošām kategorijām:

  • personas, kas sniedz NORD AIR grāmatvedības pakalpojumus;

  • personas, kas sniedz NORD AIR IT pakalpojumus e-rēķinu un grāmatvedības programmatūras jomā;

  • personas, kas sniedz NORD AIR maksājumu pakalpojumus;

  • personas, kas sniedz NORD AIR pasta un sakaru pakalpojumus;

  • personas, kas nodrošina “NORD AIR” ar analīzes un mārketinga pakalpojumiem;

  • personas, kas sniedz NORD AIR juridiskos pakalpojumus;

  • personas, kas sniedz NORD AIR parādu piedziņas pakalpojumus;

  • personas, kas apstrādā personas datus tiešā NORD AIR pakļautībā vai tās pilnvarotā personā;

  • personas, kurām NORD AIR ir nodevis savas prasības.

 • Pamatojoties uz tiesību aktiem, NORD AIR var pieprasīt atklāt Jūsu personas datus valsts sektora iestādēm, kuras saskaņā ar tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu pieprasījumu (piemēram, Datu aizsardzības inspekcija, tiesas, tiesu izpildītāji utt.). Šīs valsts sektora iestādes netiek uzskatītas par datu saņēmējiem, bet tās apstrādā datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības standartiem un atbilstoši apstrādes mērķiem.

 • NORD AIR var atklāt un / vai nodot Jūsu personas datus jebkuram konkrētam datu saņēmēju tikai tadā gadījumā un tikai tādā pakāpē, kādā tas nepieciešams punktā minētajiem mērķiem.

 • NORD AIR nenodod Jūsu personas datus trešai valstij vai starptautiskai organizācijai.

 

5.  Personisko datu glabāšanas laiks

 • NORD AIR saglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams 3.punktā norādītajos mērķos (piemēram, ar mērķi apstrādāt pieteikumu, līdz tā izpildes brīdim; ar mērķi pārdot preces un sniegt pakalpojumus līdz attiecīgā līguma izpildei; lai veiktu aprēķinus un mērķiem, kas saistīti ar tiesiskajām prasībām, līdz juridisko prasību spēkā esamības termiņa beigām vai līdz tiesību aktu noteikumu beigām; ja tiek veikta apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu pirms mērķa sasniegšanas vai piekrišanas atsaukšana utt.), vai tik ilgi, kamēr personas datu uzglabāšana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, lai izpildītu grāmatvedības pienākumus un nodokļu saistības, personas dati parasti tiek glabāti 7gadus). Lai iegūtu sīkāku informāciju par Jūsu personas datu uzglabāšanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar NORD AIR klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta 1.2. sadaļā.

 

6.  Automatizēti risinājumi un profilu analīze

NORD AIR nepieņem ar Jums saistītus lēmumus, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tai skaitā profilu analīze,  kuras pavada ar Jums saistītās juridiskās sekas vai kurām var būt tikpat būtiska ietekme.

 

7.  Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi

 

 • Tiesību realizācija

 

Lai realizētu savas turpmāk norādītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar NORD AIR klientu apkalpošanas nodaļu izmantojot kontaktinformācijā, kas sniegta 1.2. sadaļā.

 • Tiesības iepazīties ar saviem datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu  tam, vai tiek apstrādāti Jūsu personas dati, un, ja tā, Jūs varat pieprasīt iiespēju iepazīties ar informāciju par sevi un informāciju par personas datu veidu, to avotiem (ja tie nav saņemti no Jums), apstrādes nolūkiem, automātisko risinājumu un profilu analīzi (,ja tādi ir), datu saņēmēju vai to kategoriju sarakstu, pārraides veidu (,ja tāds ir), plānoto saglabāšanas periodu vai laika grafika noteikšanas kritērijus un to tiesības.

 • Tiesības labot datus par sevi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar Jums saistītie nepareizie personas dati tiktu laboti vai papildināti, tostarp rakstiski, iesniedzot papildu izziņas.

 • Tiesības dzēst datus (“tiesības aizmirst”)

 Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti, ja: dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādos tie tika savākti vai citādi apstrādāti; ja Jūs atceļat savu doto piekrišanu datu apstrādei un nav cita juridiska pamata personas datu apstrādei; ja  iebilstat pret personas datu apstrādi (un tajā pašā laikā nav būtisku likumīgu iemeslu apstrādei); ja personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; personas dati ir jādzēš, lai izpildītu NORD AIR juridiskās saistības, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem; vai personas dati, kas apkopoti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu piedāvāšanu tieši bērnam.

Jums nav tiesību pieprasīt personas datu izņemšanu tiktāl, ciktāl to apstrāde ir nepieciešama vispārējā  par personas datu aizsardzību norādītajos gadījumos, piemēram, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību, lai izpildītu NORD AIR likumā noteiktās saistības, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos,juridisko prasību izstrādei, iesniegšanai vai aizsardzībai utt.

 • Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

 Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežojumus, ja apstrīdat personas datu derīgumu, pārbaudot NORD AIR datu ticamību; personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nepiemērojat datu dzēšanu; NORD AIR vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādei, bet tie ir nepieciešami, lai apkopotu, iesniegtu vai aizsargātu juridiskās prasības; vai iesniegt iebildumus pret personas datu apstrādi līdz brīdim, kad ir skaidrs, vai tiek pārsniegti NORD AIR vai Jūsu pamatotie iemesli.

 • Iebildumu tiesības

Ja par pamatu Jūsu personas datu apstrādei ir uzdevuma izpilde sabiedrības interesēs vai publiskās varas īstenošana vai NORD AIR vai trešās personas likumīgās intereses, Jums, saskaņā ar Jūsu konkrēto situāciju, ir tiesības izvirzīt iebildumus pret personas datu apstrādi, ieskaitot profila analīzi. Šajā gadījumā NORD AIR vairs neapstrādās Jūsu personas datus tikai tad, ja NORD AIR nepierādīs,ka dati tiek apstrādāti, jo tam būtisks likumīgs iemesls, vai lai apkopotu, iesniegtu vai aizsargātu juridiskās prasības.

 • Datu nodošanas tiesības

Ja datu apstrāde tiek veikta ar jūsu piekrišanu vai nepieciešama, lai īstenotu līguma noteikumus, kas noslēgti ar jūsu dalību vai iepriekšēju līgumu pieņemšanu saskaņā ar jūsu pieprasījumu, un apstrāde ir automatizēta, jums ir tiesības iegūt jūsu sniegtos personas datus, ko jūs sniedzāt NORD AIR strukturētā, vispārpieņemtā formā un mašīnlasāmā formā un tiesības nodot šos datus citam atbildīgajam apstrādātājam.

 Jums ir tiesības pieprasīt NORD AIR tieši pārsūtīt datus citam atbildīgajam apstrādātājam, ja tas ir tehniski iespējams.

 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Ja esat piekritis savu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, līdz atteikuma brīdim.

 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Neierobežojot citu administratīvo vai tiesiskās aizsardzības mehānismu izmantošanu,Jjums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja esat pārliecināts, ka Jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā vispārējam noteikumam par personas datu aizsardzību vai citiem tiesību aktiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. 

bottom of page